2024.05

บริษัท อีเอสพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


“มุ่งมั่นจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา
และใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

         บริษัท อีเอสพาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 เดิมตั้งอยู่เลขที่ 76/74, 76/76 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร และในปี 2563 สำนักงานใหญ่แห่งใหม่ก็ได้ถูกก่อสร้างแล้วเสร็จ ตั้งอยู่เลขที่ 138/95 หมู่ 2 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบระบบไฟ้ฟ้าตามความต้องการของลูกค้า
         บริษัทฯ มีความตั้งใจจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยมุ่งมั่นให้สินค้าได้คุณภาพตรงตามมาตรฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งการส่งมอบสินค้าและบริการตรงตามกำหนดระยะเวลาเสมอมา ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในการควบคุม และดำเนินการทุกขั้นตอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ และตระหนักถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ บริษัทฯ จึงได้รับความไว้วางใจ และพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
         แม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ จะได้รับความไว้วางใจ และความพึงพอใจจากลูกค้าด้วยดี บริษัทฯ ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งๆ ขึ้นเรื่อยไปเพื่อให้ลูกค้าของบริษัทมีความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
         ผู้บริหาร และบุคลากรทุกคนจึงได้ร่วมใจ นำระบบบริหาร คุณภาพ (Quality Management System) ตามมาตรฐานสากล ISO9001 : 2015 เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในบริษัททุกขั้นตอน โดยครอบคลุมทุกกิจกรรมของบริษัทที่ได้มีการดำเนินการทั้งหมด และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีนโยบายด้านคุณภาพดังนี้
 

  นโยบายด้านคุณภาพ
“มุ่งมั่นจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยบุคลากรที่มีความชำนาญ 
ส่งมอบตรงตามกำหนดเวลา และใส่ใจที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

 เคร่งครัดเรื่องความปลอดภัย, ป้องกันไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และปกป้องสภาพแวดล้อมสีเขียว”