แจ้งเรื่องร้องเรียน

      บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดีของกลุ่มธุรกิจด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานตู้ต่างๆ ในประเทศไทย ด้วยการสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงการ บริหารจัดการตามหลักการที่ดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและดำรงรักษาความเป็นเลิศใน คุณธรรม อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นนำ

ร้องเรียนจริยธรรมด้านธุรกิจ

การร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน, ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งหมด ปฏิบัติอย่างยุติธรรมในการติดต่อทางธุรกิจ, ให้การปกป้องและเคารพในทรัพย์สินทางปัญญา, เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับ, ใม่ใช้ตำแหน่งงานในหน่วยงานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน

Alarm Annunciator and Monitoring System